Hướng dẫn chỉnh sửa Campaign Info và Shipping Info

0

Trên trang sản phẩm, ngoài những thông tin chính về sản phẩm, một trong những điều mà người mua thường quan tâm tìm hiểu là thông tin về các chiến dịch khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi v.v… đang diễn ra và thông tin về cách thức vận chuyển hàng hóa.

Để chỉnh sửa nội dung cho những mục này, tại Platfox dashboard đi đến Websites > Customize Theme > Bạn chuyển giao diện qua Product Page

Bấm vào Product để xuất hiện các section của trang sản phẩm

Bạn kéo xuống phần Campaign Info Text để chỉnh sửa nội dung cho các chiến dịch hiện tại của cửa hàng:

Vào Shipping Info Text nếu bạn muốn sửa thông tin vận chuyển:

Sau mỗi chỉnh sửa bạn cần bấm nút Preview để xem kết quả. Bấm SAVE để lưu thay đổi.

No comments