Tính năng Hidden Keywords

0

Tính năng này cho phép bạn tạm thời ẩn đi một hoặc một số từ khóa trong tên sản phẩm khi order được gửi lên cổng thanh toán paygate.

Chẳng hạn như tên sản phẩm là Nike Adidas Gucci T-shirt > bạn muốn ẩn các từ khóa Nike, Adidas, Gucci > bạn nhập các từ khóa này vào ô Keywords > trên cổng thanh toán sẽ chỉ hiển thị tên sản phẩm là “T-shirt”

Tại dashboard Platfox vào Apps > Hidden Keywords để nhập các keywords muốn ẩn vào ô trống > SAVE để lưu thay đổi.

Nút Automatic Hide Keyword cho phép ẩn toàn bộ tiêu đề/tên sản phẩm mà không cần nhập keywords cụ thể.
Lưu ý: các từ khóa phải được viết thường, cách nhau bởi dấu “,” và không có dấu cách sau dấu “,”. Ví dụ: ironman,spiderman,marvel

No comments